Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zbiory

 

Biblioteka Główna jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wraz z bibliotekami wydziałów, instytutów i katedr tworzy sieć biblioteczno-informacyjną uczelni.
Biblioteka Główna UPJPII gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory biblioteczne związane z działalnością naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu, w szczególności:

 • źródła do dziejów Kościoła,
 • rękopisy, starodruki,
 • literaturę naukową polską i zagraniczną niezbędną dla potrzeb naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu,
 • materiały audiowizualne, reprograficzne, kartograficzne, fotograficzne,
 • inne dokumenty, w zależności od potrzeb.

W czytelniach i magazynach można znaleźć materiały z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, historii, prawa, pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii, kultury, sztuki i literatury.
Biblioteka Główna UPJPII prowadzi działalność informacyjną w oparciu o własne zbiory, katalogi i kartoteki, a także za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych źródeł informacji. Tworzy własne komputerowe bazy danych oraz udostępnia informację z komputerowych systemów bibliotecznych krajowych i zagranicznych.

Biblioteka Główna UPJPII udostępnia zbiory:

 • na miejscu w czytelniach,
 • przez wypożyczenia na zewnątrz,
 • przez wypożyczenia międzybiblioteczne zamiejscowe,
 • przez wykonywanie usług reprograficznych.

Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie z usług sieci Internet oraz dokumentów w postaci cyfrowej. Zasady udostępniania zbiorów określają normy szczegółowe.

Zbiory Biblioteki Głównej UPJPII liczą obecnie ok. 577 000 egzemplarzy. Ponad 35 000 woluminów czasopism jest w wolnym dostępie. Dodatkowo Biblioteka posiada ok. 6 000 starych druków, a także dokumenty życia społecznego i kartograficzne. Zbiory audiowizualne Biblioteki Głównej UPJPII liczą 5 084 jednostki inwentarzowe.
W ostatnich latach zbiory powiększają się o ok. 25–30 000 woluminów rocznie. Pozyskiwane są na drodze zakupów (10–15%), prenumeraty (7–10%), wymiany (3–4%) i darów. Biblioteka obsługuje ok. 10 000 czytelników rocznie. Biblioteka gromadzi zbiory mikrofilmów i mikrofisz, map, druków ulotnych, płyt, kaset magnetofonowych i magnetowidowych oraz posiada bazy danych i dokumenty multimedialne na CD-ROM-ach.

Biblioteka Główna UPJPII
ul. Bobrzyńskiego 10 (zbiory dokumentów zwartych i specjalnych, zbiory czasopism)
Biblioteka Instytutu Liturgicznego
ul. Sławkowska 24

 
 
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ZBIORÓW W BIBLIOTECE UPJPII
(ul. Bobrzyńskiego 10)
 

Aby szybko i sprawnie skorzystać ze zbiorów Biblioteki, należy pamiętać:

 • Biblioteka oferuje wolny dostęp, który umożliwia czytelnikom swobodny dostęp do półek z księgozbiorem
 • Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w kolekcjach dziedzinowych (dla książek jest to Klasyfikacja Dziedzinowa Książek – KDK, a dla czasopism Klasyfikacja Dziedzinowa Czasopism – KDC). O przyporządkowaniu do danej kolekcji decyduje treść dokumentu
 • KDK i KDC są dostępne w formie drukowanej w czytelniach, a także na stronie katalogu on-line biblioteki
 • Każda kolekcja dziedzinowa podzielona jest na zagadnienia szczegółowe, działy oznaczone są odpowiednim kolorem (I piętro, II piętro) oraz pierwszą literą dziedziny np. teologia – T, filozofia – F.

 

Książki Nazwa działu Symbol działu

I piętro
Dział Udostępniania i Informacji
Naukowej

Generalia G0.
Teologia T1.
Filozofia F2.
Historia H3.
Prawo P4.
Dziedzictwo kulturowe K5.
Nauki społeczne N6.
Jan Paweł II J7.
Inne nauki I9.
II piętro
Dział Wydawnictw Ciągłych
Kolekcje: Jan Paweł II  
Kolekcje: Jerzy Turowicz  
Kolekcje: Marian Szpila  
Czasopisma Nazwa działu Symbol działu

II piętro
Dział Wydawnictw Ciągłych

Generalia G0.
Teologia T1.
Filozofia F2.
Historia H3.
Prawo P4.
Dziedzictwo kulturowe K5.
Nauki społeczne N6.
Jan Paweł II J7.
Prasa C8.
Inne nauki I9.

 

 

 • Aby odnaleźć konkretną książkę należy dokładnie spisać jej sygnaturę:

 • Książki układane są na półkach zaczynając od góry kolejnych regałów
 • Książki (I piętro) – oprócz dubletów – ustawiane są według kolejności wpływu
 • Czasopisma (II piętro) ustawiane są alfabetycznie według tytułów

 

 

KOLEKCJE

 

JAN PAWEŁ II

Wyjątkowe znaczenie mają dla Biblioteki bardzo bogate dary z prywatnej biblioteki Ojca Świętego Jana Pawła II. Do Krakowa zostały sprowadzane z Watykanu w latach 1994–2005, w czym wielkie zasługi miał Osobisty Sekretarz Papieża Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. W darze znalazły się wydawnictwa ofiarowane Ojcu Świętemu przez prywatne osoby i instytucje z całego świata. Wśród 17 tysięcy woluminów część stanowią egzemplarze z osobistymi dedykacjami dla Papieża oraz egzemplarze dostępne jako jedyne w Polsce. Ze względu na swoją wyjątkowość z daru tego czytelnicy mogą korzystać wyłącznie na miejscu, choć dostęp do niego jest swobodny, gdyż tak jak większość zbiorów Biblioteki, jest wyeksponowany w wolnym dostępie.

 

JERZY TUROWICZ

10 grudnia 2012 r. odbyło się uroczyste przekazanie księgozbioru Jerzego Turowicza Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Rozmowy w tej kwestii rozpoczęły się w 2008 r. z inicjatywy jego córek: prof. Magdaleny Smoczyńskiej i Elżbiety Jogałły. Po wstępnych ustaleniach z ówczesnym rektorem uczelni ks. prof. Janem Maciejem Dyduchem, sprawę przekazano do nadzoru ks. Janowi Bednarczykowi - dyrektorowi biblioteki uczelni oraz jego zastępcy Władysławowi Szczęchowi. W grudniu 2008 r. zbiór został przewieziony do nowego budynku biblioteki, mieszczącego się przy ul. Bobrzyńskiego. W styczniu 2012 r. księgozbiór rozpakowano i umieszczono na drugim piętrze. Od tego momentu czytelnicy mogą korzystać z kolekcji liczącej ponad 10 tys. publikacji, głównie z zakresu filozofii, teologii, historii powszechnej, historii Polski, historii kościoła, sztuki oraz filologii należącej niegdyś do tego wybitnego człowieka.

 

ALTA RELIGION DATABASE

W marcu 2003 r. Biblioteka otrzymała w darze od Biblioteki Marquette University w Milwaukee (USA) unikalną, największą na świecie, bazę danych ATLA Religion DataBase 2004 Win, przekazaną nam przez kierownika Biblioteki Pana Nicholasa C. Burckela. Z bazy można korzystać w czytelni biblioteki przy ul. Bobrzyńskiego 10.

 

 

ANTOINE AUDA

W latach 2003–2004 Biblioteka otrzymała w darze materiały do studiów nad chorałem gregoriańskim zbierane przez salezjanina Antoine Auda (28 X 1879 – 19 VIII 1964) francusko-belgijskiego muzykologa i pedagoga. A. Auda pełnił w latach 1905–1925 funkcję organisty i kapelmistrza w Liege. Tu prowadził badania z zakresu muzyki antyku i średniowiecza, zwłaszcza pochodzącej z okolic Liege. Następnie przez rok działał w Tournai. Od 1926 r. do końca życia przebywał w Brukseli, gdzie zajmował się studiami muzykologicznymi i nauczaniem śpiewu gregoriańskiego. Otrzymane pozycje: książki, druki muzyczne, czasopisma i płyty zostały wprowadzone do katalogu centralnego biblioteki (syg. I 1200001/AT/-..., I 1300001/AT/-..., II 1600001/AT/-..., II 1700001/AT/-..., III 2100001/AT/-..., III 2200001/AT/-...), można z nich korzystać w czytelni Biblioteki Instytutu Liturgicznego.

 

 

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020