Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Biblioteka Narodowa podpisały porozumienie o współpracy

Prorektor UPJPII ks. prof. dr hab. Józef Stala oraz Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski

 

 

 

 

 

Prorektor UPJPII ks. prof. dr hab. Józef Stala oraz Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski

 

 

 

 

 

Prorektor UPJPII ks. prof. dr hab. Józef Stala oraz Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski

 

 

 

 

 

Prorektor UPJPII ks. prof. dr hab. Józef Stala, Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Głównej mgr Magdalena Nagięć, Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

 

 

 

 

 

Biblioteka Narodowa i Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie informują o podpisaniu porozumienia o współpracy, w którym postanawiają umacniać i rozwijać współpracę w dziedzinach związanych z działalnością obu Bibliotek, w szczególności w zakresie zapewnienia nowoczesnych form dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej, tworzenia i rozwijania zaawansowanego warsztatu informacyjnego wspierającego badania naukowe, ochrony narodowego zasobu bibliotecznego oraz badań naukowych nad zbiorami historycznymi i kulturą książki.

Za priorytetowe obszary działań prowadzonych w ramach niniejszego porozumienia Biblioteki uznają:

1. rozwijanie, integrację i zapewnienie spójności zasobów bibliograficznych obu Bibliotek w ramach reprezentowanych w nich dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz kategorii gromadzonych przez nie materiałów bibliotecznych poprzez stałą współpracę metodologiczną, merytoryczną i organizacyjną w zakresie katalogowania dziedzinowego, a w szczególności:

 1. opracowanie i aktualizację wspólnych przepisów katalogowania materiałów bibliotecznych,
 2. konsultacje bibliotekarzy dziedzinowych przy tworzeniu i modyfikacji deskryptorów przedmiotowych oraz ujednolicaniu dotychczas opracowanych rekordów bibliograficznych i wzorcowych,
 3. tworzenie rekordów wzorcowych na potrzeby obu Bibliotek,
 4. współpracę w ramach bieżącego opracowania egzemplarza obowiązkowego publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem książek,
 5. współpracę w ramach przygotowywania wspólnych tłumaczeń międzynarodowych dokumentów standaryzacyjnych w zakresie normalizacji bibliograficznej;

2. wzajemne wspieranie inicjatyw i działań zmierzających do zapewnienia kompletności zgromadzonych zbiorów zgodnie z zadaniami i polityką gromadzenia każdej z Bibliotek, a w szczególności:

 1. wymianę informacji na temat bieżącego wpływu egzemplarzy obowiązkowych publikacji,
 2. wymianę informacji o publikacjach brakujących w zbiorach i doświadczeń w zakresie ich pozyskiwania,
 3. wymianę informacji o materiałach bibliotecznych dostępnych na rynku antykwarycznym i w ofercie aukcyjnej, mogących być przedmiotem zainteresowania drugiej Biblioteki,
 4. wymianę informacji o posiadanych zbędnych materiałach bibliotecznych, w szczególności o dubletach,
 5. wzajemne nieodpłatne przekazywanie, w miarę możliwości, dubletów ze swoich zbiorów, zgodnie z potrzebami każdej z Bibliotek,
 6. wymianę doświadczeń i opracowanie dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania zasobów elektronicznych;

3. rozwijanie i łączenie zasobów informacyjnych obu Bibliotek w szczególności poprzez:

 1. wspólne prace dokumentacyjne, rejestracyjne i źródłoznawcze,
 2. scalenie i wspólne uzupełnianie baz bio-bibliograficznych i katalogów centralnych prowadzonych przez Biblioteki,
 3. wspólne tworzenie bibliografii tematycznych,
 4. współdziałanie w zakresie organizacji narodowego zasobu bibliotecznego,
 5. ustalenie standardów digitalizacji materiałów bibliotecznych oraz wzajemne cyfrowe uzupełnianie zbiorów,
 6. współdziałanie na rzecz objęcia siecią terminali wypożyczalni cyfrowej Academica struktur organizacyjnych systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz wspólne uzupełnianie zasobów Academiki,
 7. wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia księgozbioru do korzystania w wolnym dostępie;

4. współpracę w zakresie profilaktyki ochrony i konserwacji materiałów bibliotecznych oraz działań na wypadek wystąpienia zagrożenia zbiorów lub sytuacji kryzysowych, a zwłaszcza:

 1. ustalanie standardów ochrony, konserwacji, przechowywania i użyczania poszczególnych kategorii materiałów bibliotecznych,
 2. wypracowanie zaleceń dla opiekunów poszczególnych kategorii materiałów bibliotecznych oraz ich upowszechnienie,
 3. wzajemne konsultacje i pomoc w zakresie oceny stanu zachowania zbiorów oraz badania i monitorowania warunków ich przechowywania,
 4. bieżącą wymianę informacji o realizowanych działaniach i metodach profilaktyki i konserwacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany dokumentacji konserwatorskiej,
 5. wymianę doświadczeń i wdrażanie rozwiązań w zakresie przechowywania materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem metod optymalnej organizacji przestrzeni magazynów bibliotecznych,
 6. wymianę doświadczeń w zakresie udostępniania zbiorów,
 7. wymianę doświadczeń w zakresie przygotowań do działania w zagrożeniu,
 8. udostępnienie, na zasadzie wzajemności, powierzchni magazynowych do tymczasowego przechowania części zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego wydzielonych do ewakuacji prewencyjnej, w celu ich ochrony przed zniszczeniem lub utratą, w przypadku sytuacji powodujących zagrożenie bezpieczeństwa o zasięgu regionalnym,
 9. wzajemne wsparcie osobowe i rzeczowe działań ratowniczych jednostek poszkodowanych w wyniku zdarzeń powodujących znaczne zniszczenia w zbiorach zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego.

W ramach niniejszego porozumienia Biblioteka Narodowa i Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie będą zarówno podejmować wspólne inicjatywy i prowadzić wspólne działania, jak również wzajemnie wspierać działania podejmowane przez każdą z nich, uzgadniać wspólne stanowisko w sprawach będących przedmiotem ich zainteresowania i działalności, a także ułatwiać i wspierać współpracę specjalistów z obu Bibliotek. Wyrażają również gotowość rozszerzania współpracy na inne obszary ich działalności.

 

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020